Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika. V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnov­ne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Slove­niji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno. Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja­nja znanja izda minister.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu so bili: glasbena umetnost, kemija, tehnika in tehnologija ter tuji jezik – angleščina.  

Na OŠ Škofja Loka-Mesto bomo LETOS kot tretji predmet preverjali znanje TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA. Naknadnega roka ni.

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Dodatne informacije in naloge dobite na spletni stani http://www.ric.si/

Nacionalni preizkusi bodo potekali v naslednjih terminih:

 • v petek, 4. maja: NPZ iz SLOVENŠČINE (6. in 9. r),
 • v ponedeljek, 7. maja: NPZ iz MATEMATIKE (6. in 9. r),
 • v sredo, 9. maja: NPZ iz tujega jezika – ANGLEŠČINA (6. r) in 3. predmet – ANGLEŠČINA (9. r).

VPOGLED ZA UČENCE

Učenci do svojega preizkusa dostopajo s svojo matično številko in šifro, ki so jo dobili prvi dan preverjanja. Na vpogledih učitelj predstavi, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotovi, ali je njegov preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. V primeru, da je katera od nalog sporno ovrednotena, učenci lahko uveljavljajo pravico do poizvedbe.

Seznanitev učencev z dosežki NPZ in vpogled za učence 9. r bo organiziran po naslednjem razporedu:

 • torek, 29. 5. 2018:
  • 9. c – MAT 1. ura (Cerovski)
  • 9. b – SLJ 2. ura (Strnad)
  • 9. a – SLJ 3. ura (Strnad)
  • 9. b – TJA 5. ura (Mesec)
 • sreda, 30. 5. 2018:
  • 9. a – MAT 2. ura (Krmelj)
  • 9. c – TJA (namesto RU) 4. ura (Mesec)
  • 9. b – MAT 3. ura (Veber)
  • 9. a – TJA 6. ura (Benedik)
 • četrtek, 31. 5. 2018:
  • 9. c – SLJ 1. ura (Potočnik)

Seznanitev učencev z dosežki NPZ in vpogled za učence 6. r bo organiziran po naslednjem razporedu:

 • v torek, 5. 6. 2018:
  • 6. b – SLJ 3. ura (Košak)
  • 6. d – MAT 4. ura (Krmelj)
  • 6. c in 6. d – SLJ 5. ura (Košak, Strnad)
 • v sredo, 6. 6. 2018:
  • 6. b – MAT 1. ura (Čadež)
  • 6. b – TJA 2. ura (Mahnič)
  • 6. c – MAT 3. ura (Čadež)
  • 6. a – TJA 4. ura (Mahnič)
  • 6. c – TJA 5. ura (Mesec)
 • v četrtek, 7. 6. 2018:
  • 6. d – TJA 2. ura (Mesec)
  • 6. a – SLJ 4. ura (Košak)
  • 6. a – MAT 5. ura (Bergant)

VPOGLED ZA STARŠE

Potekal bo po predhodni najavi staršev pri učitelju predmeta, v tajništvu ali vodstvu šole  en dan prej (9. r – sreda, 30. 5. oz. za 6. r – sreda. 6. 5. 2018).

9. razred: v četrtek, 31. 5. 2018, od 730 do 815 in od 1330 do 1400.

Pri slovenščini Kristina Strnad od 730 do 815 in Barbara Jelenc od 1330 do 1400, pri matematiki Janja Pirc od 730 do 815 in Petra Veber od 1330 do 1400, pri TJA Špela Mesec od 730 do 815 in  od 1330 do 1400.

6. razredv četrtek, 7. 6. 2018, od 730 do 815 in od 1330 do 1400.

Pri slovenščini Andreja Hafner 730 do 815 in Vanja Hudolin od 1330 do 1400, pri matematiki Lucija Štebe od 730 do 815 in Andreja Koprivec od 1330 do 1400, pri angleščini Andreja Markovič od 730 do 815 in Barbara Šolar Jerič od 1330 do 1400 .

OBVEŠČANJE STARŠEV O DOSEŽKIH UČENCEV

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Dodatno analizo dosežka pripravi Državni izpitni center, v šoli, kjer je učenec opravljal NPZ, pa lahko dobi podrobnejše obrazložitve dosežka. Do dodatne analize dosežkov v elektronski obliki (v obliki pdf) bodo učitelji, učenci in starši lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si za 9. razred v sredo, 6. 6. 2018 in za 6. razred v ponedeljek, 18. 6. 2018.